Tooted sõiduautodele/kaubikutele/maasturitele

New content item

Uus IceContact 3

Andmekaitseteade

Continental Reifen Deutschland GmbH töötleb teie isikuandmeid veebisaidi continental-tires.com kasutamisel kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega.1. Üldist
Continental Reifen Deutschland GmbH kogub, töötleb ja kasutab teie poolt veebisaidi continental-tires.com kasutamise raames sisestatud isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil. Kui see on vajalik lepingu täitmiseks, võidakse need andmed edastada Continental Reifen Deutschland GmbHga seotud ettevõtetele Saksa aktsiaseltside seaduse (Aktiengesetz) § 15 jj tähenduses, nagu on sätestatud Continentali siduvates kontsernisisestes eeskirjades Binding Corporate Rules.

Kui seadus seda lubab või ette näeb, võidakse andmeid aruannete koostamise (nt statistika) eesmärgil analüüsida.

Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse üksnes kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusnormidega (nt kui olete andnud selleks oma nõusoleku).

Veebisaidi continental-tires.com toimimise (nt tehnilise toe) tagamiseks edastame andmeid oma teenusepakkujatele:
- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Saksamaa;

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany
- Cybay New Media GmbH, Hohenzollernstraße 25, 30161 Hannover, Saksamaa;
- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Saksamaa.
Materna ja Cybay New Media koguvad ja töötlevad isikuandmeid meie nimel, kui see on vajalik lepingu täitmiseks (andmetöötluslepingu alusel või kui Materna ja Cybay New Media asuvad väljaspool Euroopa Liitu, siis ELi lepingu tüüptingimuste alusel).


Kooskõlas õigusnormidega käsitletakse kõiki isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena.


2. Andmete kogumine ja töötlemine
Continental Reifen Deutschland GmbH säilitab oma veebisaidi kasutajate isikuandmeid ainult nende nõusolekul. Säilitatakse ainult andmeid, mis on seotud külastuse kuupäeva ja ajaga, külastatud lehtedega, kursori kasutusega veebisaidil, kasutatud lehefunktsioonidega ning veebisaidiga, millelt kasutaja sisenes Continentali veebisaitidele. IP-aadress edastatakse anonüümselt ja seda kasutatakse ainult geograafilise asukoha kindlaksmääramiseks linna täpsusega. Continental Reifen Deutschland GmbH kasutab neid andmeid veebisaidi külastatavuse mõõtmiseks, statistika koostamiseks ning veebisaitide kaudu pakutavate teenuste ja teabe tõhustamiseks. 

Kasutajate isikuandmeid kasutatakse üksnes päringute töötlemiseks seoses nõusoleku andmisega või kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusnormidega. Lähtuvalt õigusnõuetest on Continental kehtestanud üldise, ühtse ja sisemise andmekaitse-eeskirja (Binding Corporate Rules), mis reguleerib isikuandmete kaitset.

Continental Reifen Deutschland GmbH säilitab veebisaidil sisestatud andmeid, nagu nimi, ettevõte, e-post, aadress ja telefon, ainult teiega isiklikult suhtlemiseks. Neid andmeid säilitatakse ja/või kasutatakse üksnes teie päringute, soovide või konkursil osalemise töötlemiseks. Need andmed kustutatakse, kui teie päringu või soovi töötlemine on lõppenud, juhul kui kustutamine ei ole vastuolus ühegi seadusjärgse kohustusega.


3. Andmesubjekti õigused
3.1 Vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele on teil kui andmesubjektil seoses teie isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

õigus saada teavet (määruse artiklid 13 ja 14);
õigus tutvuda andmetega (määruse artikkel 15);
õigus andmete parandamisele (määruse artikkel 16);
õigus andmete kustutamisele (määruse artikkel 17);
õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (määruse artikkel 18);
õigus andmete ülekandmisele (määruse artikkel 20).

Küsimuste korral palume võtta ühendust meie andmekaitseinspektoriga e-aadressil dataprotection@conti.de.


3.2 Vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 on andmesubjektil õigus oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb saata kiri aadressil Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Saksamaa, või e-kiri aadressil mail_service@conti.de.

3.3 Küsimuste või kaebuste korral võite alati kirjalikult (k.a e-posti teel) ühendust võtta meie andmekaitseametnikega. E-post: dataprotection@conti.de. Samuti võite olemasolu korral ühendust võtta pädeva andmekaitseasutusega.

4. Salvestatud andmete kaitse
Kasutame oma ettevõttes, aga ka Maternas ja Cybay New Medias tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks manipuleerimise, kaotsimineku ja hävimise eest, samuti neile selleks volitamata isikute juurdepääsu eest. Neid turvameetmeid täiustatakse ja kohandatakse pidevalt uusima tehnikaga. Krüpteerimata andmed võivad olla nähtavad kolmandatele isikutele. Seetõttu juhime tähelepanu, et internetis (nt e-posti teel) toimuva andmevahetuse puhul ei ole nende turvalisus tagatud. Seetõttu ei tohiks tundlikke andmeid kas üldse mitte edastada või selleks tuleks kasutada ainult turvalist ühendust (SSL). Juhime tähelepanu, et kui teilt küsitakse veebilehtede ja failide kasutamisel isikuandmeid, ei pruugi nende edastamine internetis olla turvaline ning on oht, et neid võivad vaadata ja manipuleerida selleks volitamata isikud.

5. Küpsised

Kui külastate meie veebisaiti, võidakse teie arvutisse salvestada andmeid nn küpsiste kujul. Küpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et tagada veebisaidi toimimine. Muid küpsiseid (mis on seotud näiteks veebisaidi kasutamisega) luuakse ainult teie nõusolekul (vt küpsiste kasutamise põhimõtted). Teil on oma brauseris võimalik ka küpsiste salvestamine keelata. Sellisel juhul ei saa te aga veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.


6. Oracle Infinity
Käesoleval veebisaidil kasutatakse Oracle Infinity Inc. veebianalüüsi rakendust Oracle Infinity (edaspidi „Oracle Infinity“). Oracle Infinity kasutab meie saidil ühte küpsist, mis luuakse ainult teie nõusolekul.
Sellesse küpsisesse salvestatakse ainult need andmed, mis on seotud külastuse kuupäeva ja ajaga, külastatud lehtedega, kursori kasutusega veebisaidil, kasutatud lehefunktsioonidega ning veebisaidiga, millelt sisenesite Continentali veebisaitidele. Teie IP-aadress edastatakse anonüümselt ja seda kasutatakse ainult geograafilise asukoha kindlaksmääramiseks linna täpsusega. Seega ei ole konkreetse veebisaidi külastaja isiku tuvastamine võimalik.

7. Google Analytics
Käesoleval veebisaidil kasutatakse Google Inc. veebianalüüsi rakendust Google Analytics (edaspidi „Google“). Google Analyticsi küpsised on teie arvutisse salvestatavad tekstifailid, mis aitavad brauseril analüüsida seda, kuidas te saiti kasutate. Küpsise genereeritud teave meie veebisaitide kasutamise kohta edastatakse Google’i serverile USAs ja salvestatakse seal.

Kui aktiveeritud on IP-aadressi anonümiseerimine, lühendab/anonümiseerib Google Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis asuva seadme IP-aadressi viimase okteti. Täielik IP-aadress edastatakse ainult erandjuhtudel Google’i USA serveritele, kus need lühendatakse. Käesoleval veebisaidil on IP anonümiseerimine aktiveeritud. Google kasutab seda teavet veebisaidi pakkuja nimel selleks, et hinnata seda, kuidas te veebisaiti kasutate, veebisaidi külastatavuse aruannete koostamiseks veebisaidi pakkujale ning veebisaidi külastamise ja interneti kasutamisega seotud muude teenuste osutamiseks veebisaidi pakkujale.

Google ei seosta teie IP-aadressi ühegi muu tema valduses oleva andmeühikuga. Meie veebisait kasutab küpsiseid ainult teie nõusolekul. Peale selle on võimalik küpsiste salvestamine püsivalt keelata, kui teete oma brauseri seadetes vajalikud muudatused. Juhime aga tähelepanu, et sellisel juhul ei ole võimalik kasutada käesoleva veebisaidi kõiki funktsioone. Lisaks eelnevale on võimalik takistada Google’il andmete (küpsiste ja IP-aadressi) kogumist ja kasutamist, kui laadite alla ja installite brauseri pistikprogrammi aadressilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

[LISATEKST REKLAAMIFUNKTSIOONIDE JAOKS INGLISE KEELES:]

  • Google Analyticsi demograafiliste näitajate ja huvide aruanded;

  • aruanded reklaami näitamissageduse kohta (impressions) Google’i reklaamivõrgustikus (Google Display Network);

  • uuesti turundamine (remarketing).

Kasutame Google Analyticsi demograafiliste näitajate ja huvide aruandeid. Kasutame Google’i poolt seoses huvidel põhineva reklaamiga kogutud andmeid või kolmandate osapoolte külastajatelt kogutud andmeid (nagu vanus, sugu ja huvid) trendide analüüsimiseks Google Analyticsi abil ja turundamiseks.

Veebireklaamideks kasutame Google Analyticsi uuesti turundamist. Meie reklaame näitavad internetis kolmandatest isikutest teenusepakkujad, sealhulgas Google. Nii meie kui ka kolmandatest isikutest teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad koos esimese osapoole küpsistega (nagu Google Analyticsi küpsis) ka kolmandate osapoolte küpsiseid (nagu DoubleClick küpsis), et kohandada, optimeerida ja edastada reklaame lähtuvalt teie varasematest külastustest meie veebisaidile.

Displeireklaami analüüsiva Google Analyticsi saab välja lülitada ja Google’i reklaamivõrgustiku (Google Display Network) reklaame isikupärastada reklaamiseadete alt aadressil https://www.google.com/settings/ads.


8. Jagamine sotsiaalvõrgustikes
Meie veebisaidi sisu jagamisfunktsiooni kasutamise korral ei edastata teie isikuandmeid vastavale sotsiaalmeediateenuse pakkujale. Kui kasutate meie veebisaidi sisu jagamiseks enda profiili, puudub meil kontroll nende võrgustike poolt kogutavate andmete sisu ja ulatuse üle. Sel juhul kohalduvad asjaomase sotsiaalvõrgustiku kasutustingimused ja andmekaitse põhimõtted.


Sotsiaalvõrgustike pisitkprogrammide kasutamine

Meie veebisaidil kasutatakse mitmesuguste sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Sotsiaalvõrgustiku pistikprogramm on nupp, mille abil saab jagada meie veebisaidi postitusi teiste asjaomase sotsiaalvõrgustiku kasutajatega ja neid neile edastada.

Meie veebisaidil kasutatakse kõnealustest pistikprogrammidest järgmisi.

Facebook

Pistikprogrammi operaator on Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Saksa Facebooki veebisaidi (facebook.de) operaator on Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Nende programmide nuppudel on Facebooki logo. Facebooki andmekaitseteade on siin.

YouTube
Pistikprogrammi operaator on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Programmi nupul on YouTube’i logo. YouTube’i andmekaitseteade on siin.

Võrgustikud saadavad pistikprogrammide kujunduse ja sisu brauserisse. Need integreeritakse automaatselt veebisaitidesse.
Kui külastate mõnda meie veebisaitidest, millel on mõni neist programmidest, loob Internet Explorer automaatselt lingi asjaomase võrgustiku serverile, olenemata sellest, kas te programmi kasutate või mitte. Selle lingi kaudu edastatakse teave selle kohta, mida te veebisaidil vaatasite.

Vastavad nupud on andmekaitse eesmärgil esialgu aktiveerimata ja nende juurde on lisatud teade. Teatel klõpsates annate nõusoleku sotsiaalvõrgustikega suhtlemiseks ja nuppude aktiveerimiseks. Alles seejärel luuakse võrgustikele link.
Kui olete meie veebisaiti külastades mõnda sotsiaalvõrgustikku sisse logitud, seostatakse edastatavad andmed teie kasutajakontoga. Sama juhtub ka siis, kui kasutate pistikprogrammi. Kui soovite, et võrgustik ei seostaks sellisel viisil teavet teie kasutajakontoga, tuleb vastavast võrgustikust enne teatel klõpsamist välja logida.
Isegi kui te ei ole ühegi sotsiaalvõrgustiku kasutaja, võivad sotsiaalvõrgustikud teie andmed pärast teatel klõpsamist salvestada. Meil puudub kontroll võrgustike poolt pistikprogrammide kaudu kogutavate andmete ulatuse, sisu ja kasutuse üle. Täpsema teabe saamiseks soovitame tutvuda sotsiaalvõrgustike andmekaitse põhimõtetega.

Seotud teemad

Kasutame küpsiseid tagamaks, et saate meie veebisaidil parima kogemuse. Lisateabe saamiseks või küpsiste seadistuste muutmiseks klõpsake siia.